การพัฒนาอาชีพและการบ่มเพาะธุรกิจสำหรับคนพิการ “หลักสูตรอาชีพจากเครื่องยาสมุนไพร” และ “หลักสูตรอาชีพจากพรรณไม้”
21 กรกฎาคม 2022
SIREEPARK 360 Virtual Tour
2 กันยายน 2022

แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภูมิปัญญาไทยและสมุนไพร ระดับ “ดีเยี่ยม”

[:th]E-WEB-Goal-03[:]
[:th]E-WEB-Goal-04[:]
[:th]E-WEB-Goal-11[:]
[:th]E-WEB-Goal-15[:]
[:th]E-WEB-Goal-17[:]

ผู้ดำเนินการหลัก : โครงการจัดตั้งสถาบันธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

รายละเอียด

โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับเกียรติบัตรแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภูมิปัญญาไทยและสมุนไพร ระดับ “ดีเยี่ยม”

 

กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ร่วมกับกรมการท่องเที่ยว ดำเนินการประเมินความพร้อมแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภูมิปัญญาไทยและสมุนไพร โดยประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพใน 4 องค์ประกอบ คือ

  • องค์ประกอบที่ 1 : ศักยภาพการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว
  • องค์ประกอบที่ 2 : ศักยภาพของระบบสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวก และการเข้าถึงของแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภูมิปัญญาไทยและสมุนไพร
  • องค์ประกอบที่ 3 : ศักยภาพการให้บริการของแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภูมิปัญญาไทยและสมุนไพร
  • องค์ประกอบที่ 4 : ศักยภาพด้านความโดดเด่นเป็นอัตลักษณ์และกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภูมิปัญญาไทยและสมุนไพร

ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการประเมิน จะต้องได้รับคะแนนรวมจาก 4 องค์ประกอบเกินร้อยละ 60 ขึ้นไป โดยเกณฑ์การประเมินดังกล่าว นี้กระจายเกณฑ์ไปสู่จังหวัดนำร่อง 20 จังหวัด และมีการจัดระดับแหล่งท่องเที่ยวฯ ที่ผ่านการประเมิน จำนวน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับดีเยี่ยม ระดับดีมาก และระดับดี ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่ผ่านการประเมินครั้งนี้ มีจำนวน 44 แหล่งท่องเที่ยว

ทั้งนี้ ผลการประเมินเบื้องต้นของโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” รับมอบเกียรติบัตรแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภูมิปัญญาไทยและสมุนไพร ระดับ “ดีเยี่ยม” จากนายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี

ซึ่งการผ่านเกณฑ์การประเมินดังกล่าวและได้รับการประเมินอยู่ในเกณฑ์ระดับดีเยี่ยมนี้ เป็นเครื่องยืนยันการดำเนินการของโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติว่ามีศักยภาพในการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวก และการเข้าถึงของแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ภูมิปัญญาไทยและสมุนไพร อีกทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นเป็นอัตลักษณ์และมีกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสุขภาพ ภูมิปัญญาไทย และสมุนไพรในระดับชาติ

SDGs หลักที่สอดคล้องกับกิจกรรม : 15

เป้าประสงค์ย่อยใน SDG หลัก : 15.1, 15.8

SDGs อื่น ๆ ที่สอดคล้อง : 3, 4,11,17

เป้าประสงค์ย่อยใน SDG อื่นๆ : 4.4, 4.7, 11.3, 11.5, 11.7, 11.6, 11.8, 17.14

MU-SDGs Strategy

Partners/Stakeholders

ยุทธศาสตร์ที่ 4

  • กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
  • กรมการท่องเที่ยว
  • สำนักงานพัฒนาชุมชน
  • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
  • ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม

ภาพประกอบ (3-5 ภาพ)

Key Message

ตัวชี้วัด THE Impact Rankings ที่สอดคล้อง

มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภูมิปัญญาไทยและสมุนไพร

17.4.3