โครงการสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “รวมพลคนมักขิง”
อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “รวมพลคนมักขิง” ผ่านโปรแกรม Webex Events

โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อหารือความร่วมมือการพัฒนาพื้นที่สาธิตต้นแบบนวัตกรรมทางสังคมเพื่อการเรียนรู้ SDGs

โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อหารือความร่วมมือการพัฒนาพื้นที่สาธิตต้นแบบนวัตกรรมทางสังคมเพื่อการเรียนรู้ SDGs
.
วันที่ 29 กันยายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐนียา โตรักษา รักษาการแทนผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCG โดยคุณชุตินันท์ สิริวสุวัตร B2B Business Director SCG Distribution, คุณดุสิต อนุกูลมีชัย Project Owner Manager B2B Business SCG Distribution, และคุณวรางคณา สุขประเสริฐ Government Manager B2B Business SCG Distribution ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมพื้นที่อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ พร้อมทั้งหารือความร่วมมือในการพัฒนาต่อยอดและยกระดับพื้นที่ของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้เป็นพื้นที่สาธิตต้นแบบนวัตกรรมทางสังคมเพื่อการเรียนรู้ Sustainable Development Goals (Societal Innovation Demonstration Area for SDGs Authentic Learning) รวมไปถึงการใช้นวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การจัดการและเพิ่มมูลค่าขยะตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน รวมทั้งส่งเสริมผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ในการสร้างและทดลองนวัตกรรมที่สร้างประโยชน์อย่างยั่งยืนให้กับชุมชนและสังคมต่อไปในอนาคต