การพัฒนาอาชีพและการบ่มเพาะธุรกิจสำหรับคนพิการ “หลักสูตรอาชีพจากเครื่องยาสมุนไพร” และ “หลักสูตรอาชีพจากพรรณไม้”
21 กรกฎาคม 2022

การได้รับการรับรองมาตรฐานการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์จาก Botanic Gardens Conservation International (BGCI)

[:th]E-WEB-Goal-11[:]
[:th]E-WEB-Goal-15[:]

ผู้ดำเนินการหลัก : โครงการจัดตั้งสถาบันธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

รายละเอียด

โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มีพื้นที่ประมาณ 140 ไร่ ปลูกรวบรวมสมุนไพรประมาณ 900 ชนิด จัดแสดงแยกเป็นหมวดหมู่ใน 7 พื้นที่หลัก ซึ่งมีการบริหารจัดการเป็นไปตามหลักของสวนพฤกษศาสตร์สากล เพื่อวัตถุประสงค์การอนุรักษ์พรรณไม้นอกถิ่นที่อยู่ และเป็นแหล่งสร้างงานวิจัยเกี่ยวกับพืช รวมถึงการให้บริการประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ ตามที่กล่าวมานี้ทำให้การดำเนินงานมีรูปแบบเฉพาะเจาะจง ตั้งแต่การนำเข้าชนิดพืชเพื่อปลูก การเก็บรักษาตัวอย่างและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

ในปีงบประมาณ 2564 โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ดำเนินการตามขั้นตอนตามระบบสากลและได้รับการรับรองเป็นสวนพฤกษศาสตร์ระดับสากลในเดือนมิถุนายน 2564 ซึ่งนับเป็นสวนพฤกษศาสตร์แห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองจาก Botanic Gardens Conservation International (BGCI) เป็นหน่วยงานระดับนานาชาติในการกำหนดมาตรฐานการทำงานและรับรองคุณภาพของสวนพฤกษศาสตร์ทั่วโลก

การได้รับการรับรองมาตรฐานในครั้งนี้เป็นเครื่องยืนยันการทำงานภายในโครงการจัดตั้งอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการทำงานทั้งในประเทศและนานาชาติ นับเป็นอีกหนึ่งก้าวที่สำคัญในการยกระดับมาตรฐานสู่ระดับสากล

ซึ่งในปัจจุบันการสื่อสารมีบทบาทสำคัญในงานบริการวิชาการ การปรับตัวและพัฒนารูปแบบช่องทางการสื่อสารและเนื้อหาเป็นสิ่งสำคัญที่แต่ละหน่วยงานต้องสร้างขึ้นเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ที่ต้องจำกัดการรวมตัวของกลุ่มคน จำกัดการเดินทางของทุกภาคส่วนในประเทศและ
ทั่วโลก การสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์จึงเป็นช่องทางสำคัญที่ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล

โครงการจัดตั้งอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ จึงริเริ่มจัดงานสัมมนาออนไลน์ในโครงการ Siree Park Webinar เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสื่อสารเรื่องราวเกี่ยวกับพืชสมุนไพรในเชิงวิชาการ และเป็นเวทีกลางเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมอง ประสบการณ์การทำงานกับหน่วยงานภายนอกและผู้ที่สนใจ โดยการจัดงานครั้งแรกหัวข้อ “Botanical Garden Accreditation and Collection Management” (1 กรกฎาคม 2564) มีผู้เข้าร่วมฟังสัมมนาจาก 10 ประเทศ จำนวนมากกว่า 250 คน ถือเป็นการสร้างเครือข่ายทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค

Siree Park Webinar เป็นช่องทางการสื่อสารใหม่ที่ตอบรับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน และเป็นช่องทางสำคัญของโครงการจัดตั้งอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เพื่อใช้เผยแพร่สื่องานวิชาการ และสร้างเครือข่ายการทำงานทั้งในและระดับนานาชาติ

SDGs หลักที่สอดคล้องกับกิจกรรม : SDG15

เป้าประสงค์ย่อยใน SDG หลัก : 15.1

SDGs อื่น ๆ ที่สอดคล้อง : SDG11

เป้าประสงค์ย่อยใน SDG อื่นๆ : 11.3, 11.4, 11.7, 11.a

Links ข้อมูลเพิ่มเติม

MU-SDGs Strategy

Partners/Stakeholders

ยุทธศาสตร์ที่ 3

  • Botanic Gardens Conservation International (BGCI)
  • Singapore Botanic Gardens
  • Queen Sirikit Botanic Garden
  • นักศึกษาที่กำลังศึกษาด้านการแพทย์แผนไทย/แพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือ เภสัชศาสตร์

ภาพประกอบ (3-5 ภาพ)

Key Message

ตัวชี้วัด THE Impact Rankings ที่สอดคล้อง

“โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติเป็นสวนพฤกษศาสตร์ที่รวบรวมและอนุรักษ์พืชสมุนไพรเป็นทรัพยากรอันมีค่าของประเทศไทย เป็นต้นทางที่สำคัญในการสร้างงานวิจัยและสนับสนุนการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรเพื่อก่อเกิดประโยชน์แก่สาธารณะ”

15.2.3, 15.2.4, 15.3.2, 15.3.4, 11.2.1, 11.2.3, 11.2.4, 11.4.3