โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติให้การต้อนรับ ทีมคณาจารย์จากศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารจาก Centara Hotels & Resorts

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 3 – 5 พฤษภาคม 2565

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 3 – 5 พฤษภาคม 2565
น้องๆ จะได้นั่งรถรางเดินทางไปเยี่ยมชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เดินชมและศึกษาสมุนไพรในอุทยาน และร่วมทำกิจกรรมยาดมสมุนไพรสูตรทำเอง ได้รู้จักขั้นตอนกระบวนการทำยาดมสมุนไพร และได้ยาดมเป็นของที่ระลึก ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จากนั้น อาจารย์ประจำสถาบันฯ จะพาน้องๆ เรียนรู้กับกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ Who is polluter (PBL), เกมมด (Ant Colony Board Game), เกม Mangrove Survivor, Roller Coaster, 5 Creative thinking and Decision making: STEM+C+D และท้ายสุดน้องๆ จะได้ไปเรียนรู้ที่พิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช และพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน ณ โรงพยาบาลศิริราช และชมวิดีทัศน์พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย