ยินดีต้อนรับนักเรียนและคณะครูจากโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
ยินดีต้อนรับน้องๆจากศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยนานาชาติคิตามูระเฮ้าส์

โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติร่วมงานเสวนาสภามหาวิทยาลัย MU : The Way Forward 2022 โดยมีศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดการเสวนา

ในวันที่ 26 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐนียา โตรักษา ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ร่วมเสวนากลุ่มวิทยาศาสตร์ประยุกต์ในกิจกรรมเสวนาสภามหาวิทยาลัย MU : The Way Forward 2022 เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หาแนวทางบูรณาการองค์ความรู้ร่วมกัน ทั้งด้านวิจัย วิชาการ และการบริการวิชาการสู่สังคม เพื่อร่วมผลักดันมหาวิทยาลัยมหิดล ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ยั่งยืน
โอกาสนี้ นางอ้อมเดือน ชาติวิทยา รองผู้อำนวยการฝ่ายการคลังและแผนงาน และ ดร.สุนิสา แสงวิโรจนพัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย เข้าร่วมรับฟังการเสวนาครั้งนี้ ณ ศูนย์ประชุมและอาคารจอดรถมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอบคุณภาพข่าว :
ม.มหิดล