Playground @Siree Park 🌳
หนูเรียนการปลูกดอกไม้ด้วยการเพาะเมล็ดมาแล้วค่ะ/ครับ

โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ดำเนินโปรเจคสร้างทัวร์สถานที่เสมือนภายในอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

โครงการจัดตั้งอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ได้รับความอนุเคราะห์บุคลากรจากกองเทคโนโลยีสารสนเทศในการร่วมจัดทำ“ทัวร์อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติฯ VR 360 องศา” ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ
และวันนี้ (20 มิ.ย.65) ได้รับเกียรติจากนายเฉลิมพล ภูวัชร์อดิสิฐ บุคลากรสังกัดกองเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้ หัวข้อ “สร้างทัวร์ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติฯ เสมือนด้วย VR 360 Tour และ วิธีการใช้กล้อง 360” แก่นักศึกษาฝึกงานจากสถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ที่อยู่ระหว่างการฝึกงานภายในอุทยานฯ และมีสนใจด้านการสร้างทัวร์สถานที่เสมือนด้วย VR 360 Tour
โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ขอขอบพระคุณกองเทคโนโลยีสารสนเทศมา ณ โอกาสนี้