ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร บริหารและการจัดการ งานที่ 1 – 3 ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 10-11 มีนาคม 2565
Siree Park Webinar ครั้งที่ 4 โดยโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติให้การต้อนรับ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา (RS) และคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 14 มีนาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐนียา โตรักษา ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ให้การต้อนรับ แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา และ อาจารย์ ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทีมวิจัย ในการเข้าชมพื้นที่ภายในอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการจัดทำแผนที่แบบอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นข้อมูลนำเข้าในการพัฒนาเทคโนโลยีช่วยนำทางผู้พิการทางการเห็น ภายใต้โครงการวิจัย เรื่อง “VIS4ION-Thailand (Visually Impaired Smart Service System for Spatial Intelligence and Onboard Navigation) จากกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ NEW YORK UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE ประเทศสหรัฐอเมริกา และงบประมาณสนับสนุนจาก The National Institute of Health (NIH) ซึ่งการพัฒนาเทคโนโลยีนี้จะช่วยให้คนพิการทางการเห็นสามารถเดินทางภายในพื้นที่อุทยานฯ ได้ด้วยตนเอง
.