เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 2 ตำแหน่ง (โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล)
รองผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินภาพวาดทางพฤกษศาสตร์

ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ (National Biobank of Thailand: NBT)

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐนียา โตรักษา ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ พร้อมด้วย ดร.สุนิสา แสงวิโรจนพัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานวิจัยและวิชาการ โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ (National Biobank of Thailand: NBT) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยมี ดร.ศิษเฎศ ทองสิมา ผู้อำนวยการธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ ให้การต้อนรับและนำชมพื้นที่ปฏิบัติงานในส่วนของห้องปฏิบัติงานธนาคารพืช ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช รวมถึงห้องปฏิบัติการชีวโมเลกุล พร้อมทั้งบรรยายภาพรวมการดำเนินงานของธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ และวางแผนสร้างความร่วมมือในอนาคตด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและการนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป