โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ให้การต้อนรับ ทีมประเมินความพร้อมแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภูมิปัญญาไทยและสมุนไพร จากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดนครปฐม
ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ (National Biobank of Thailand: NBT)

เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 2 ตำแหน่ง (โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล)

(โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล)
ตำแหน่ง “นักประชาสัมพันธ์” จำนวน 1 อัตรา
รายละเอียดและช่องทางการสมัครที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruit…/user/job/view.php…
ระยะเวลารับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 2 มิ.ย. 65
ตำแหน่ง “แพทย์แผนไทยประยุกต์ จำนวน 1 อัตรา
รายละเอียดและช่องทางการสมัครที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruit…/user/job/view.php…
ระยะเวลารับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 13 มิ.ย. 65