โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติให้การต้อนรับ ทีมงานวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม (ESR) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 3 – 5 พฤษภาคม 2565

โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติให้การต้อนรับ ทีมคณาจารย์จากศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติให้การต้อนรับ ทีมคณาจารย์จากศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ทีมคณาจารย์จากศูนย์จิตตปัญญาศึกษา ได้ให้ความอนุเคราะห์โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ในการหารือร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐนียา โตรักษา ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ และทีม เกี่ยวกับแนวทางการใช้พื้นที่ภายในอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ในการจัดการเรียนการสอนในแนวทางจิตตปัญญาศึกษา ตลอดจนกิจกรรมกลุ่มย่อย และการสร้างกระบวนการเรียนรู้ในแนวทางจิตตปัญญาศึกษา