รองผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินภาพวาดทางพฤกษศาสตร์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาธุรกิจ ร่วมเสวนาภายในงาน ‘เทศกาลสวนผักคนเมือง ครั้งที่ 7 เมือง – ฟาร์ม – สัมพันธ์’

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2565

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30-09.30 น. มหาวิทยาลัยมหิดลจัดกิจกรรม “ปลูกต้นไม้ ” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพื่อเป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ภายในมหาวิทยาลัย ตลอดจนเป็นการสนับสนุนการดำเนินการไปสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2565 ณ บริเวณทางเดินเท้าเลียบถนนดำรงวิจัย ตรงข้ามหอพักโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมคณะผู้บริหาร และผู้แทนส่วนงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกันปลูกต้นจิก  ทั้งนี้ ดร.สุนิสา แสงวิโรจนพัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานวิจัยและวิชาการ เป็นผู้แทนของโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ในการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว