แจ้งปิดปรับปรุงระบบโทรศัพท์ภายในอุทยานธรรมชาติสิรีรุกขชาติ ชั่วคราว
บัว “สิรีสกลธรณ์” นามนี้มีที่มาโดย นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล

ยินดีต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 21 สิงหาคม 2565 โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติสิรีรุกขชาติ ขอขอบคุณวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล(MUIC) ในการนำนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Singapore University of Technology and Design (SUTD) เข้าศึกษาพันธุ์สมุนไพร ชมห้องนิทรรศการถาวร และนั่งรถรางชมทัศนียภาพ ในสวนสมุนไพร ของทางอุทยานฯ

ขอขอบคุณที่เลือกพื้นที่อุทยานฯ เป็นพื้นที่การเรียนรู้ในครั้งนี้