ประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ 2/2565 ของโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร บริหารและการจัดการ งานที่ 1 – 3 ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 10-11 มีนาคม 2565

ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตรบริหารและการจัดการ องค์ประกอบที่ 1 – 2 ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 8 – 9 มีนาคม 2565

ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตรบริหารและการจัดการ องค์ประกอบที่ 1 – 2 ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 8 – 9 มีนาคม 2565
.
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐนียา โตรักษา ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันอุยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดการประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร “บริหารและการจัดการ องค์ประกอบที่ 1 – 2 ครั้งที่ 1/2565” ผ่านระบบออนไลน์ จัดขึ้นโดย ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้ดำเนินการตามแผนแม่บทระยะที่ 5 ปีที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2569) และมีแนวทางผลักดันให้เกิดงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในสถานศึกษา โดยเป็นกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร เพื่อนำไปสู่การจัดทำฐานข้อมูล และสื่อในการเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ ที่มีอยู่ในหลักสูตรการเรียนรู้
.
การประชุมดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก คุณชนันต์ติณณ์ เทียนทอง วิทยากร อพ.สธ. ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน มาร่วมบรรยายแนวทางการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน และมีการบรรยายให้ความรู้แก่สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยผู้เชี่ยวชาญด้านพฤกษศาสตร์จากศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้ โดยคุณจุฑาธิป แผลงชีพ นักวิทยาศาสตร์ของโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานฯ และองค์ประกอบที่ 2 การรวบรวมพรรณไม้เข้าปลูกในโรงเรือน โดยคุณพัทธ์วิรา บุญจริง นักวิทยาศาสตร์ของโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานฯ
.