ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตรบริหารและการจัดการ องค์ประกอบที่ 1 – 2 ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 8 – 9 มีนาคม 2565
โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติให้การต้อนรับ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา (RS) และคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล

ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร บริหารและการจัดการ งานที่ 1 – 3 ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 10-11 มีนาคม 2565

วันที่ 10 มีนาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ เป็นประธานเปิด “การประชุมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตรบริหารและการจัดการ งานที่ 1 – 3 ครั้งที่ 1/2565” ผ่านระบบออนไลน์ จัดขึ้นโดย ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐนียา โตรักษา ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดประชุมในครั้งนี้ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามแผนแม่บทระยะที่ 5 ปีที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2569) เพื่อผลักดันให้เกิดงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ
.
การประชุมดังกล่าว มีการบรรยายในหัวข้อ “ความเป็นมา ความสำคัญ นโยบาย เป้าหมาย และทิศทางการดำเนินงาน ของ อพ.สธ. ในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.)” รวมถึงการบริหารและจัดการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยได้รับเกียรติจาก คุณชนันต์ติณณ์ เทียนทอง วิทยากรจาก อพ.สธ. ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นมาร่วมบรรยายแนวทางการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านพฤกษศาสตร์จากศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยมหิดล ในหลักสูตรบริหารและการจัดการ งานที่ 1 – 3 ประกอบด้วย ดร. พัทธ์วิรา บุญจริง, คุณจุฑาธิป แผลงชีพ และคุณธนวัฒน์ แก่นศักดิ์ศิริ เพื่อให้ความรู้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศที่เป็นสมาชิกและที่สนใจจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นให้สามารถดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น และพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่นต่อไป
.