โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ เพื่อร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมในสวนสมุนไพร
ประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ครั้งที่ 4/2564

โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะผู้บริหารจากบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (GPSC)

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐนียา โตรักษา ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ
ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (GPSC) ซึ่งเป็นแกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. ผู้ผลิตไฟฟ้าชั้นนำ ด้านนวัตกรรม และความยั่งยืนในระดับสากล เข้าชมพื้นที่ภายในอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เพื่อหารือในการติดตั้ง Solar Cell ส่งเสริมนโยบายส่งเสริมการสร้างความเป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ (Eco University) ที่มีเป้าหมายในการสร้างให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development)