สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล นำนักเรียนในกิจกรรมค่ายบูรณาการสะเต็มศึกษา เข้าศึกษาดูงานพร้อมทำกิจกรรม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
กลุ่มนักศึกษาแพทย์แผนไทย

โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด

วันที่ 19 มกราคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐนียา โตรักษา ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติให้การต้อนรับเภสัชกรหญิงอำพร เจริญสมศักดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และทีม จาก บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่มุ่งขับเคลื่อนธุรกิจ Life Science (ชีววิทยาศาสตร์)

ในการเข้าชมพื้นที่อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติและหารือความร่วมมือในการร่วมลงทุนและพัฒนาพื้นที่อุทยานธรรมชาติฯ ให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้ รวมถึงการดำเนินธุรกิจเพื่อสุขภาพ หรือ “Life Science”