โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครผู้ปฏิบัติงาน 2 ตำแหน่ง
เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 2 ตำแหน่ง (โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล)

โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ให้การต้อนรับ ทีมประเมินความพร้อมแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภูมิปัญญาไทยและสมุนไพร จากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดนครปฐม

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐนียา โตรักษา ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ และทีม ให้การต้อนรับคุณกาญจน์กุระ ฮัยสคาเนน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่กลุ่มท่องเที่ยว ผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาชุมชน และผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม พร้อมรับการประเมินความพร้อมแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภูมิปัญญาไทยและสมุนไพร โดยประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพใน 4 องค์ประกอบ คือ
  • องค์ประกอบที่ 1 : ศักยภาพการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว
  • องค์ประกอบที่ 2 : ศักยภาพของระบบสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวก และการเข้าถึงของแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภูมิปัญญาไทยและสมุนไพร
  • องค์ประกอบที่ 3 : ศักยภาพการให้บริการของแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภูมิปัญญาไทยและสมุนไพร
  • องค์ประกอบที่ 4 : ศักยภาพด้านความโดดเด่นเป็นอัตลักษณ์และกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภูมิปัญญาไทยและสมุนไพร
ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการประเมิน จะต้องได้รับคะแนนรวมจาก 4 องค์ประกอบเกินร้อยละ 60 ขึ้นไป ทั้งนี้ ผลการประเมินเบื้องต้นของโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”