Life Elevated (ชีวิต ยกระดับ) ที่ให้โอกาสอุทยานฯ เป็นพื้นที่ Workshop LE Wisdom: Mind Gym #1
อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ผ่านมาตรฐาน Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) และได้รับเครื่องหมาย SHA Plus

งานประชุมวิชาการนานาชาติพรรณพฤกษชาติแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 ณ ประเทศสิงคโปร์

วันที่ 18-22 กรกฎาคม 2565 ดร.สุนิสา แสงวิโรจนพัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติพรรณพฤกษชาติแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 ณ ประเทศสิงคโปร์ โดยได้บรรยายหัวข้อประวัติการศึกษาพืชวงศ์ขิงในประเทศไทย การศึกษาทบทวนทางอนุกรมวิธาน จำนวนสกุลและชนิดพืชวงศ์ขิงที่พบในประเทศไทยต่อที่ประชุม
.
นอกจากนี้ ยังได้ดูการดำเนินงานส่วนต่างๆ ภายในสวนพฤกษศาสตร์สิงคโปร์ อาทิ การเก็บรวบรวมเมล็ดนำเข้าสู่ธนาคารเมล็ดพันธุ์ การใช้ประโยชน์จากพืชและภูมิปัญญาท้องถิ่น การแสดงภาพวาดทางพฤกษศาสตร์ รวมถึงได้หารือการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกับนักวิจัยของสวนพฤกษศาสตร์สิงคโปร์ในด้านอนุกรมวิธานและการแลกเปลี่ยนพันธุ์ไม้ในอนาคต