โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ให้การต้อนรับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และรองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว
Life Elevated (ชีวิต ยกระดับ) ที่ให้โอกาสอุทยานฯ เป็นพื้นที่ Workshop LE Wisdom: Mind Gym #1

การพัฒนาอาชีพและการบ่มเพาะธุรกิจสำหรับคนพิการ “หลักสูตรอาชีพจากเครื่องยาสมุนไพร” และ “หลักสูตรอาชีพจากพรรณไม้”

วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2565 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) วิทยาลัยราชสุดา และโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้โครงการสร้างเสริมสมรรถนะด้านการเรียนรู้เพื่อสุขภาวะที่ยั่งยืนของคนพิการ วัตถุประสงค์ 1.4 การพัฒนาอาชีพและการบ่มเพาะธุรกิจสำหรับคนพิการ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐนียา โตรักษา ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ร่วมกันจัดฝึกอบรมอาชีพใน 2 หลักสูตรแบบ Authentic Learning ปฏิบัติจริงผ่านกิจกรรม DIY ทั้งรูปแบบ Online และ Onsite ณ สถานที่ตั้งของผู้เรียน
_______________
การพัฒนาอาชีพและการบ่มเพาะธุรกิจสำหรับคนพิการ ได้แก่
“หลักสูตรอาชีพจากเครื่องยาสมุนไพร”
ประกอบด้วย 4 ชุดกิจกรรม DIY: ทําพิมเสนนํ้า, ทำยาดมสมุนไพร, ทำลูกประคบสมุนไพร และทำสมุนไพรอบตัว
“หลักสูตรอาชีพจากพรรณไม้”
ประกอบด้วย 4 ชุดกิจกรรม DIY: ทําดอกไม้แห้ง, ทำกรอบรูปพรรณไม้, ทำการ์ดตกแต่งจากดอกไม้แห้ง, ทำเกลือสปาสมุนไพร
_______________
โดยมีคนพิการเข้าอบรมจำนวน 400 คน ประกอบไปด้วย
คนพิการทางการมองเห็นจาก
– ศูนย์บริการคนตาบอดแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร
– ศูนย์บริการคนตาบอดแห่งชาติ สาขาภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดตาก จังหวัดพิจิตร จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดสุโขทัย
– ศูนย์บริการคนตาบอดแห่งชาติ สาขาภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา
– ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน
คนพิการทางการเรียนรู้/ออทิสติก/สติปัญญาจากโรงเรียนพระมหาไถ่ศึกษา
คนพิการทางจิตสังคมจากสมาคมเสริมสร้างชีวิต
_____________
โดยเป้าหมายของการฝึกอบรมคือให้คนพิการเหล่านี้มีทางเลือกทางอาชีพที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว เพื่อสร้างสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนพิการ
ทั้งนี้ หากโรงเรียน/สมาคม/บริษัทฯ/กลุ่มผู้สนใจ ที่ต้องการชุด Package DIY ทั้ง 8 กิจกรรมนี้ เพื่อนำไปให้โรงเรียน หรือนำไปสอนนักเรียน หรือต้องการฝึกอาชีพ สามารถติดต่อโดยตรงได้ที่โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล หมายเลขโทรศัพท์ 06 5986 3283 หรือ 0 2441 5272-4