ข้อบังคับ-ประกาศ

ข้อบังคับ :
ประกาศคณะกรรมการนโยบายโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ
           1. ประกาศคณะกรรมการนโยบายโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการเข้าชมและทำกิจกรรม โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2564
          2. ประกาศคณะกรรมการนโยบายโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บค่าบริการการจัดการตัวอย่างและการจัดทำข้อมูลพรรณไม้หรือเครื่องยา โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2564
          3. ประกาศคณะกรรมการนโยบายโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บค่าจำหน่ายผลิตภัณฑ์ โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2564
          4. ประกาศคณะกรรมการนโยบายโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเก็บค่าบำรุงการใช้สถานที่โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2565
          5. ประกาศคณะกรรมการนโยบายโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เรื่อง อัตราค่าบำรุงการใช้สถานที่จัดการเรียนการสอนในอาคารสัมมนาและอาคารวิจัยและพิพิธภัณฑ์พืช โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ พ.ศ. 2565

 

ข้อมูลสถิติการให้บริการการเข้าชม: