ข้อบังคับ-ประกาศ

ข้อบังคับ :

ประกาศคณะกรรมการนโยบายโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

  1. ประกาศคณะกรรมการนโยบายโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เรื่อง อัตราค่าบำรุงการใช้สถานที่จัดการเรียนการสอนในอาคารสัมมนาและอาคารวิจัยและพิพิธภัณฑ์พืช โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ พ.ศ. 2565
  2. ประกาศคณะกรรมการนโยบายโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเก็บค่าบำรุงการใช้สถานที่โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2565
  3. ประกาศคณะกรรมการนโยบายโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บค่าจำหน่ายผลิตภัณฑ์ โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2564
  4. ประกาศคณะกรรมการนโยบายโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บค่าบริการการจัดการตัวอย่างและการจัดทำข้อมูลพรรณไม้หรือเครื่องยา โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2564
ประกาศโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ
  1. ประกาศโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการเข้าชมและทำกิจกรรม พ.ศ. 2566
  2. ประกาศโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเก็บค่าบำรุงการใช้อุปกรณ์และบริการ พ.ศ. 2566

ประกาศคณะกรรมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ