พิพิธภัณฑ์พืชเภสัชพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

เป็นแหล่งเก็บรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้แห้งเพื่อใช้เป็นตัวอย่างอิงในบทความทางวิชาการ และมีความโดดเด่นด้านพืชสมุนไพรเป็นอย่างมาก ภายในพิพิธภัณฑ์พืชมีการเก็บรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้แห้งไว้มากกว่า 2,000 ตัวอย่าง แบ่งออกเป็นหลายประเภท ได้แก่ ตัวอย่างพรรณไม้แห้ง (Herbarium Specimen) ตัวอย่างดอง (Spirit Collection) ตัวอย่างผล (Carpological Collection) ตัวอย่างเมล็ด (Seed Collection) และตัวอย่างเครื่องยา (Crude Drug)