ทำเนียบผู้อำนวยการ

ทำเนียบผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ (พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน)

รองศาสตราจารย์พร้อมจิต ศรลัมพ์


ดำรงตำแหน่งผู้จัดการอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 – วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561

 

รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์


ดำรงตำแหน่งรักษาการแทนผู้จัดการอุทยานธรรมชาติวิทยา
สิรีรุกขชาติ

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 – วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
และ
ตำแหน่งรักษาการแทนผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 – วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐนียา โตรักษา


ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน