ข้อกำหนดในการจอง

 1. ติดต่อจองเข้าใช้บริการอย่างน้อยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน
 2. หลังจากติดต่อและจองเพื่อเข้าใช้บริการแล้ว ให้ชำระเงินล่วงหน้าก่อนเข้าใช้บริการอย่างน้อย 3 วัน
 3. การจองแบบหมู่คณะ สำหรับกลุ่มผู้เข้าใช้บริการมากกว่า 15 คนขึ้นไป (กรณีผู้เข้าบริการไม่ถึง 15 คน จะคิดใน
  ราคาเหมา 15 คน)
 4. เปิดให้บริการ ในวันพุธ-วันศุกร์ (หากเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดพิเศษอื่น ๆ กรุณาโทรสอบถามเพื่อ
  จองคิววิทยากรก่อนกรอกแบบฟอร์มเข้าใช้บริการ)
 5. หากต้องการเลื่อนหรือยกเลิกการจอง ให้ติดต่อล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน

 

เอกสารและหลักฐานในการจอง

– แบบฟอร์มการจองผ่านระบบ Google form หรือ หนังสือขอเข้าชม

 

ขั้นตอนการจอง

 1. กรอกแบบฟอร์มการเข้าชมแบบหมู่คณะ (ลิงค์ด้านล่าง) หรือ หนังสือขอเข้าชม (เรียน ผู้อำนวยการโครงการ
  จัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ)
 2. รอการติดต่อกลับ และรับอีเมล์ยืนยันการจอง ภายใน 3 วันทำการ
 3. ทางอุทยานฯ ออกใบแจ้งค่าใช้จ่าย
 4. โอนชำระค่าบริการล่วงหน้าก่อนใช้บริการอย่างน้อย 3 วัน