ยินดีต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
🌿 Herbs for Health ช่อต้นสมุนไพร ของขวัญเพื่อสุขภาพแด่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล 🎓

วันเด็กแห่งชาติ ปีที่ 4 ภายใต้แนวคิด Sensory Play at Sireepark

วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ศาตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานและจับรางวัลพิเศษ “กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด Sensory Play at Sireepark”
โดยมี
– รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ
– รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐนียา โตรักษา ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ
– อาจารย์ริชาร์ด ราล์ฟ รองคณบดีฝ่ายการจัดการหอแสดงดนตรีและอาจารย์ใหญ่หลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี
– คุณภูรี สมิทธิเนตย์ หัวหน้าโครงการ Cafe Amazon for Chance
ให้เกียรติร่วมพิธีเปิดงานและจับรางวัลพิเศษให้กับเด็ก และเยาวชนที่เข้าร่วมงาน
สำหรับงานกิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 3,000 คน ประกอบด้วยเด็ก เยาวชน เด็กที่มีความต้องการพิเศษ ผู้ปกครอง คุณครู นักศึกษา และนักศึกษาอาสาสมัคร
รวมถึงมีบริษัท ห้างร้านต่างๆ ที่สนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้มากกว่า 20 หน่วยงาน
โดยวัตถุประสงค์การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีนี้ เพื่อปลูกฝังให้เด็กได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติ รู้สึกรักและเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมรอบตัวผ่านกิจกรรมที่เกิดจากประสาทสัมผัสต่างๆ พร้อมทั้งได้ฝึกการเรียนรู้ประสาทสัมผัสและใช้ประโยชน์จากธรรมชาติรอบตัว อีกทั้งยังเป็นการสร้าง “สังคมสำหรับทุกคน” (Inclusive society)
—————————-
📍หมายเหตุ : ภาพที่ปรากฎนำไปใช้เพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เท่านั้น หากไม่ประสงค์ให้นำภาพไปใช้โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบ
—————————-