✨เรียนรู้เรื่องพันธ์ุพืชและสรรพคุณของสมุนไพรกันที่สิรีรุกขชาติ🌿
✨เรียนรู้เรื่องสมุนไพรกันที่อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ🌿

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. และศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ และรองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐนียา โตรักษา ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. และศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารแถบ นีละนิธี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
.
โดยประธานการประชุมในครั้งนี้คือ ท่านพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการ อพ.สธ. และ ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อพ.สธ. แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานของ อพ.สธ. ในด้านต่าง ๆ รวมถึงการดำเนินงานโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล โดยมีการดำเนินการตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยมหิดล ให้กับโรงเรียนในเครือข่าย ซึ่งจะทำให้สภาพแวดล้อมของโรงเรียนดีเหมาะสมต่อการเรียนการสอนและเกิดเครือข่ายต้นแบบการทำงานด้านพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน ระหว่างสถาบันการศึกษาและขยายตัวสู่ชมชนต่อไป นอกจากนี้ยังชี้แจงเกี่ยวกับโครงสร้างของศูนย์แม่ข่าย/ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ร่วมถึงบุคลากรและบทบาทหน้าที่ของศูนย์แม่ข่าย/ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.
—————————-
📍หมายเหตุ : ภาพที่ปรากฎนำไปใช้เพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เท่านั้น หากไม่ประสงค์ให้นำภาพไปใช้โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบ
—————————-