ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

ห้องปฏิบัติการวิจัยการขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เป็นห้องกระจก ที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจสามารถชมขั้นตอนการทำงานจริงของนักวิจัยได้ (ยังไม่เปิดให้บริการ)