อาคารวิจัยและพิพิธภัณฑ์พืช

พิพิธภัณฑ์พืช (Herbarium) จัดเก็บตัวอย่างพืชสมุนไพรแห้งเพื่อเป็นมาตรฐาน เปรียบเทียบให้บริการตรวชสอบชนิดพืชและสร้างเครือข่ายติดต่อกับพิพิธภัณฑ์พืช ในต่างประเทศมีการวิจัยด้าน พฤกษ์ศาสตร์พื้นบ้านจัดแสดงตัวอย่างเครื่องยาไทย (ยังไม่เปิดให้บริการ)