อาคารใบไม้ใบเดียว

อาคารสาธิตการขยายพันธุ์และห้องปฏิบัติการ* มีกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูป สมุนไพรและทำอาหารแก่ผู้พิการและบุคคลทั่วไป รองรับได้ครั้งละประมาณ ๒๐ คน (ดูแบบด้วย) เช่น การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติสำหรับผู้พิการทางสายตาให้สามารถปรุงน้ำมันไพลที่ใช้ในการนวด การทำยาดมสูตรโบราณ เป็นต้น