ลานสมุนไพรเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ

แปลงพืชสมุนไพรแห่งแรกในประเทศไทยที่สร้างขึ้นมาโดยคำนึงถึงความสะดวกในการศึกษาสมุนไพรของผู้พิการและผู้สูงอายุ ใช้สื่อการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ขึ้น เป็นพิเศษ สามารถสัมผัส ดมกลิ่น และชิมรส เพื่อเกิดความรู้ในเชิงประจักษ์