หอดูนก (ชุ่มน้ำใต้)

บริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำของของอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เป็นที่อาศัยของนกนานาชนิด หอดูนกพร้อมอุปกรณ์พื้นฐาน เป็นที่ใช้เฝ้าดูและสังเกตพฤติกรรมต่าง ๆ ของนก กิจกรรม การศึกษามีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำ ซึ่งจะช่วยปลูกฝังให้เกิดความรักธรรมชาติ และใส่ใจ สิ่งมีชีวิตรอบตัว