ลานไม้เลื้อย

รวบรวมพันธุ์พืชสมุนไพรที่เป็นไม้เลื้อยขนาดกลางและขนาดเล็กกว่า ๕๐ ชนิด อำนวยความสะดวกในการศึกษาเปรียบเทียบ