มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชมโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ และหารือความร่วมมือการพัฒนาพื้นที่สาธิตต้นแบบนวัตกรรมทางสังคมเพื่อการเรียนรู้ SDGs
มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบต้นฟ้าทะลายโจร จาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หนุนวิจัยสมุนไพรไทย เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ป่วย

วันที่ 6 กันยายน 2564 อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย และให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการที่จัดขึ้นโดย กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ผ่านโปรแกรมการประชุมทางไกล Zoom

วันที่ 6 กันยายน 2564 อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย และให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการที่จัดขึ้นโดย กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ผ่านโปรแกรมการประชุมทางไกล Zoom

กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นำผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ศึกษาดูงาน และพัฒนาวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมคลัสเตอร์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารให้มีความยั่งยืน” ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายคลัสเตอร์เกษตรอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 เข้าศึกษาดูงานพร้อมวิทยากรบรรยาย ผ่านโปรแกรมประชุมทางไกล Zoom โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้ก้าวสู่ธุรกิจสมัยใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจด้วยการรวมกลุ่มในรูปแบบคลัสเตอร์

เพื่อเป็นการแบ่งปันองค์ความรู้ด้านสมุนไพรอย่างถูกต้อง อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้จัดวิทยากรบรรยาย และให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรในสาธารณสุขมูลฐาน ซึ่งเป็นสมุนไพรที่ถูกคัดเลือกเพื่อใช้ในการรักษาโรคหรืออาการเจ็บป่วยเบื้องต้น โดยในการบรรยายในหัวข้อดังกล่าว นอกจากจะพูดถึงรายชื่อสมุนไพรชนิดต่าง ๆ แล้ว ยังมีการพูดถึงคุณประโยชน์ และข้อมูลที่ถูกต้อง รวมไปถึงการถามตอบข้อสงสัยต่าง ๆ ในการใช้สมุนไพร เพื่อการนำไปใช้ที่เกิดประโยชน์ต่อสังคมต่อไปในอนาคต

website : https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Sireepark