โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติร่วมงานเสวนาสภามหาวิทยาลัย MU : The Way Forward 2022 โดยมีศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดการเสวนา
โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ร่วมเสวนาในโครงการ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยงเชิงสุขภาพ”

ยินดีต้อนรับน้องๆจากศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยนานาชาติคิตามูระเฮ้าส์

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติสิรีรุกขชาติ ขอขอบคุณศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยนานาชาติคิตามูระเฮ้าส์
ในการนำน้องๆ เข้าชมนิทรรศการ เดินชมสวนสมุนไพรโดยมีวิทยากรคอยให้ความรู้ พร้อมทั้งเข้าร่วมทำกิจกรรมเรียนรู้การขยายพันธ์ุพืชสมุนไพร การทำแผงอัดไม้จิ๋ว การทำวุ้นจากสีธรรมชาติ การสาธิตการทำน้ำมันไพล และนั่งรถรางชมสวนของทางอุทยานฯ