คณะกรรมการบริหาร

โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐนียา โตรักษา
ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ
ประวัติการทำงาน

นางอ้อมเดือน ชาติวิทยา
รองผู้อำนวยการฝ่ายการคลังและแผนงาน

นางสาววรรณรัตน์ ทับแก้ว
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาธุรกิจ/
รักษาการแทนหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร

ดร.สุนิสา แสงวิโรจนพัฒน์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย