SIREE PARK ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมงาน “สิรีมีรัก..ของขวัญแด่แม่”
ก้าวข้ามข้อจำกัดเรื่องระยะทาง และเวลา กับการเรียนรู้จากห้องเรียนธรรมชาติ ภายในโลกเมตาเวิร์ส ของ สิรีรุกขชาติ

ขอขอบคุณคณาจารย์และนักศึกษาจาก สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติขอขอบคุณ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ในการนำนักศึกษาเข้าเรียนรู้พันธ์พืชสมุนไพรและร่วมทำกิจกรรม Workshop แผงอัดพรรณไม้จิ๋ว ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล