การจัดทำข้อมูลพรรณไม้หรือเครื่องยา

เป็นการให้บริการสำหรับการตรวจสอบและจัดทำเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพรรณไม้หรือเครื่องยา
เช่น ลักษณะสัณฐานวิทยา สรรพคุณ และภาพถ่าย

วัตถุประสงค์ :  เพื่อนำไปใช้ในการศึกษาด้านพืช จัดทำฐานข้อมูล หรือจัดทำบทความด้านพืชที่เกี่ยวข้อง

 

สิ่งที่ผู้เข้ารับบริการต้องจัดเตรียม

  1. จัดเตรียมข้อมูลที่ต้องการให้จัดทำเพื่อนำส่งผู้ให้บริการ เช่น ชื่อพืช ลักษณะสัณฐานวิทยา สรรพคุณ และภาพถ่าย
  2. กรอกข้อมูลขอรับบริการในรูปแบบ google form

 

บริการที่จะได้รับ

– บริการจัดหาและจัดทำข้อมูลตามที่ผู้ขอรับบริการต้องการ

– นำส่งไฟล์ข้อมูลงานให้แก่ผู้ขอรับบริการในนามสกุลไฟล์ word และ PDF

– นำส่งไฟล์ภาพถ่ายให้แก่ผู้ขอรับบริการในนามสกุลไฟล์ JPG

อัตราค่าบริการ

ลำดับ รายการ สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล

(1 ชนิด/บาท)

มิได้สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล

(1 ชนิด/บาท)

1 การจัดทำข้อมูลพรรณไม้หรือเครื่องยา 600–1,800 800–2,000