การจัดการตัวอย่างพรรณไม้แห้งและเครื่องยา

เป็นการจัดทำตัวอย่างพรรณไม้โดยผ่านกระบวนการอบแห้ง ระบุชื่อวิทยาศาสตร์ของพรรณไม้แห้งและเครื่องยา
และจัดเก็บภายในพิพิธภัณฑ์พืชตามหลักอนุกรมวิธานพืช

วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้เป็นตัวอย่างอ้างอิงในบทความทางวิชาการด้านพืช

 

สิ่งที่ผู้เข้ารับบริการต้องจัดเตรียม

  1. นำส่งตัวอย่างพรรณไม้ที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ โดยชิ้นตัวอย่างต้องประกอบด้วย ใบ ดอก และผล
  2. กรอกข้อมูลขอรับบริการในรูปแบบ google form

 

บริการที่จะได้รับ

– บริการนำตัวอย่างพรรณไม้สดไปผ่านกระบวนการอบแห้ง โดยใช้เวลาประมาณ 3–5 วัน

– ตรวจสอบระบุชื่อวิทยาศาสตร์ของพรรณไม้โดยผู้เชี่ยวชาญด้านพฤกษศาสตร์

– บริการเย็บตัวอย่างพรรณไม้ลงบนกระดาษและติดป้ายข้อมูลพรรณไม้

– นำตัวอย่างพรรณไม้ไปจัดเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์พืชตามหลักอนุกรมวิธานพืช

– บริการออกใบรับรอง (certificate) การตรวจสอบและระบุชื่อวิทยาศาสตร์ของพรรณไม้หรือเครื่องยาเพื่อนำไปใช้
อ้างอิงในบทความทางวิชาการด้านพืช

อัตราค่าบริการ

ลำดับ รายการ สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล

(1 ชนิด/บาท)

มิได้สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล

(1 ชนิด/บาท)

1 การจัดการตัวอย่างพรรณไม้ที่อบแห้งแล้ว 800–1,600 1,000–2,000
2 การจัดการตัวอย่างพรรณไม้สดซึ่งโครงการจะต้องนำไปผ่านกระบวนการในการอบแห้ง 1,600–2,800 2,000–3,500
3 การจัดการตัวอย่างเครื่องยาที่อบแห้งแล้ว 1,000–1,800 1,200–2,200